Obchodné podmienky

Caretta Spa CZ s.r.o.

sídlo: Krmelínská 631, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

identifikačné číslo: 24727237

Krajský súd v Ostrave, sp. zn. C 38836

 

upravujúce vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán - Caretta Spa CZ s.r.o. ako dodávateľa na strane jednej a zákazníka ako odberateľa na strane druhej

 

pri objednávaní, platenie a dodávke výrobkov (tovarov) dodávateľa, tj. v právnom vzťahu vzniknutom na základe zmluvného návrhu - objednávky vystavenej odberateľom, následne potvrdenej (akceptovanej) dodávateľom,

 

ako sú neoddeliteľnou súčasťou vystavenej objednávky aj následne na jej základe vzniknutej zmluvy v zmysle bodu 4. obchodných podmienok nižšie:

 

1. Ak je odberateľov viac (napr. manželia), sú z právneho vzťahu oprávnení a zaviazaní spoločne a nerozdielne. V texte zmluvných dokumentov je však strana odberateľa uvádzaná v jednotnom čísle, bez ohľadu na skutočný počet subjektov, čím nie je dotknuté ujednanie v predchádzajúcej vete.

2. Objednávku dodávateľ zvyčajne potvrdzuje bezprostredne po jej vydaní, ak je vystavenie prítomný. Ak nie je objednávka potvrdená dodávateľom bezprostredne po jej vydaní za súčasnej prítomnosti oboch strán, zašle dodávateľ na adresu odberateľa do piatich pracovných dní od dátumu vystavenia objednávky správu o prijatí objednávky. Dátumom vystavenia objednávky sa rozumie dátum uvedený pri podpise odberateľa. Ak odberateľ uviedol v objednávke e-mail, zasiela sa objednávka a vystavená zálohová faktúra na zadanú e-mailovú adresu. Inak sa objednávka (zálohová faktúra) zasiela poštou ako doporučené písanie.

3. Odberateľ zaplatí na bankový účet dodávateľa uvedený v objednávke, so zadaním variabilného symbolu platby uvedeného v zálohovej faktúre, do troch týždňov od dátumu vystavenia objednávky, zálohu na objednaný tovar vo výške uvedenej v objednávke. Dátumom zaplatenia zálohy sa rozumie deň pripísania zálohy na bankový účet dodávateľa. Zaplatenie zálohy je odkladacou podmienkou zmluvy.

4. V prípade riadneho a včasného splnenia podmienok uvedených vyššie pod bodmi 2. a 3. platí, že medzi odberateľom a dodávateľom je uzavretá a nadobúda účinnosť zmluva, ktorej predmetom je dodanie tovaru uvedeného v objednávke, za dohodnutú celkovú cenu uvedenú v objednávke a za ostatných zmluvných podmienok, ako sú uvedené v objednávke a v týchto obchodných podmienkach.

5. Neskoré zaplatenie zálohy (aj keď len z dôvodu zdržania bankových prevodov alebo odoslanie sumy z účtu odberateľa až v posledný deň lehoty, bez toho, aby v ten istý deň došlo aj k jej pripísania na účet dodávateľa) znamená neúčinnosť zmluvy s tým, že dodávateľ nie je v takom prípade objednávkou akokoľvek viazaný.

6. Lehota na dodanie (a prípadne aj k montáži, ak odberateľ v objednávke uviedol, že chce na prepravu tovaru, jeho montáži a skúške využiť služby dodávateľa) je uvedená v objednávke a začína plynúť od dátumu zaplatenia zálohy.

7. Ak odberateľ v objednávke uviedol, že nemieni na prepravu tovaru, jeho montáži a skúške využiť služby dodávateľa, riadi sa dodanie a platenie nasledujúcimi pravidlami tohto bodu obchodných podmienok: Dodanie tovaru sa uskutočňuje tým, že dodávateľ pripraví tovar odberateľovi k prevzatiu vo svojom expedičnom mieste na adrese uvedenej v objednávke a odošle odberateľovi výzvu na prevzatie tovaru. Pre odoslanie výzvy platí obdobne pravidlo v posledných dvoch vetách bodu 2. týchto podmienok. Odberateľ je povinný prevziať tovar v expedičnom mieste do 5 pracovných dní od dátumu odoslania výzvy na prevzatie, ak neobsahuje výzva dlhšiu lehotu. V rovnakej lehote, najneskôr však bezprostredne pred prevzatím tovaru, je odberateľ povinný zaplatiť doplatok celkovej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa uplynutím lehoty na prevzatie tovaru, tj. nie až okamihom neskorého prevzatia.

8. Ak odberateľ uviedol v objednávke, že chce na prepravu tovaru, jeho montáži a skúške využiť služby dodávateľa, riadi sa dodanie, preprava, montáž, skúška a platenie nasledujúcimi pravidlami tohto bodu obchodných podmienok: Dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho príchodom k nehnuteľnosti na adrese miesta montáže. Doplatok celkovej ceny je splatný v hotovosti k rukám montážneho technika dodávateľa ešte pred zložením tovaru v mieste montáže. Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávateľovi primeraný a včasný prístup na miesto montáže, dodávky vody a elektrickej energie, to všetko bezplatne a v rozsahu a kvalite potrebných na vykonanie montáže. Dodávateľ sa zaväzuje dodávky vody a elektrickej energie využívať hospodárne, výhradne na účelom montáže a skúšky. O dobu, po ktorú je odberateľ v omeškaní s umožnením prístupu či s dodávkami vody alebo elektrickej energie, predlžuje sa lehota na montáž uvedená vyššie v bode 6. Za omeškanie odberateľa sa považuje aj situácia, kedy priestory či stavebné otvory v mieste montáže rozmerovo nepostačujú pre vybrané umiestnenie tovaru, pre jeho správne usadenie či bezpečnú montáž (napr. nedostatočná kapacita vodovodnej, elektrickej prípojky alebo odvodu odpadových vôd, nevyhovujúca vzdialenosť k týmto prípojkám / odvodu, nevyhovujúca kvalita týchto prípojok a pod.). Ak omeškanie odberateľa vyjde najavo až po dodaní tovaru, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi márne vynaloženú prepravu montážnych pracovníkov podľa platného cenníka dodávateľa (a prípadne aj tovar, ak ich nemožno zložiť u odberateľa) k miestu montáže a späť (náklady). Ak je montáž podľa dodávateľa dokončená a skúška vykonaná, spíše montážne pracovník dodávateľa zápisnicu o odovzdaní (preberací protokol), ktorý datuje, podpíše a predloží odberateľovi. Odberateľ je oprávnený vytknúť v preberacom protokole prípadné zjavné vady, vždy je však povinný preberací protokol bezodkladne podpísať a vrátiť dodávateľovi. Tovar má vady, ak jeho vykonanie nezodpovedá tu určenému výsledku: Týmto výsledkom je funkčný namontovaný výrobok s príslušenstvom zodpovedajúci špecifikácii tovaru uvedeného v objednávke. Ak odberateľ odmietne protokol podpísať alebo vrátiť, je táto skutočnosť bez vplyvu na splnenie povinnosti dodávateľa dodať tovar a tiež bez vplyvu na povinnosť odberateľa zaplatiť doplatok celkovej ceny. Montážny pracovník dodávateľa v takom prípade spíše pre vlastnú potrebu dodávateľa záznam o odmietnutí podpísanie alebo vrátenie protokolu. Obdobné platí v prípade, že odberateľ nie je pri odovzdaní tovaru k zastihnutiu. Iba oprávnené vytknutie skutočných vád písomne ​​v preberacom protokole znamená odklad dodania tovaru až do odstránenia týchto vád. Dodávateľ nezodpovedá za akékoľvek vady vzniknuté v dôsledku stavebnej nepripravenosti miesta montáže, najmä pokiaľ priestory či stavebné otvory v mieste montáže rozmerovo nepostačujú pre vybrané umiestnenie tovaru, pre jeho správne usadenie či bezpečnú montáž (napr. nedostatočná kapacita vodovodnej, elektrickej prípojky alebo odvodu odpadových vôd, nevyhovujúca vzdialenosť k týmto prípojkám / odvodu, nevyhovujúca kvalita týchto prípojok a pod.). Podobné "chyby" nemôžu byť dôvodom na odmietnutie prevzatia tovaru a nesvedčí o omeškanie dodávateľa, taktiež nie sú prípustným dôvodom reklamácie či akýchkoľvek požiadaviek na prípadné náhrady škody a pod. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa dokončením montáže a skúšky, v prípade omeškania odberateľa však už samotným dodaním tovaru.

9. Kým nie je celková cena v plnej výške zaplatená, je dodávateľ oprávnený neumožniť odberateľovi prevzatia tovaru alebo u prevzatého tovaru jeho užívanie, bez toho aby to malo vplyv na už splnenú povinnosť dodávateľa dodať (namontovať, odskúšať) tovar. Obdobné platí v prípade dlhu odberateľa na zmluvnej pokute stanovenej v nasledujúcej vete. Pri omeškaní odberateľa, či už s prevzatím tovaru v zmysle bodu 7. a 8., alebo sa súčinnosťou v zmysle bodu 8. obchodných podmienok, alebo so samotným platením doplatku, je dodávateľ oprávnený domáhať sa zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 0,5% celkovej ceny za každý deň omeškania. Ak oneskorenie presahuje odberateľa dobu jedného mesiaca, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi vedľa toho ďalšia zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej v objednávke uvedené zálohe na celkovú cenu, súčasne je dodávateľ oprávnený od uzatvorenej zmluvy odstúpiť. Prípadné odstúpenie nemá vplyv na povinnosť zaplatiť všetky zmluvné pokuty v zmysle tohto bodu alebo eventuálne dodatočné náklady v zmysle bodu 8. obchodných podmienok.

10. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na odberateľa až úplným zaplatením celkovej ceny a všetkých prípadných zmluvných pokút a úrokov z omeškania a všetkých prípadných dodatočných nákladov v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckeho práva odberateľ nie je oprávnený tovar používať alebo s ním nakladať, dodávateľ, resp. jeho montážny techník, je oprávnený tovar bez náhrady buďto odobrať odberateľovi, alebo technickým zásahom tovaru znefunkčniť do doby úplného zaplatenia všetkých záväzkov odberateľa, bez toho, aby takéto opatrenie znamenalo nejaké porušenie zmluvy, resp. omeškania na strane dodávateľa.

11. Odberateľ prehlasuje a podpisom objednávky potvrdzuje, že sa vopred v dostatočnom rozsahu zoznámil s propagačnými materiálmi, vzorkami, výrobnými postupmi, technickými špecifikáciami, návodmi na použitie a cenníky tovaru, z čoho podkladov sa vychádza pri špecifikácii tovaru a výpočtu ceny v objednávke, a je mu teda úplne zrejmé o aký konkrétny tovar sa má konať, najmä čo do jeho vzhľadu a úžitkových vlastností.

12. Ak je odberateľom "spotrebiteľ" (tj. subjekt nepodnikateľ, resp. nevystavujúci objednávku v súvislosti s podnikateľskou činnosťou), poskytuje mu dodávateľ záruku za akosť tovaru v trvaní dvadsiatich štyroch mesiacov od dodania tovaru, ak nie je v objednávke uvedené inak. Predpokladom trvania záruky sú jednak montáž a skúška tovar pred uvedením do prevádzky vykonané buď dodávateľom alebo odborne spôsobilým montážnym technikom, ktorý k tomu drží platný certifikát vystavený dodávateľom, jednak revízie pripojenie tovaru ako spotrebiči ku koncovému bodu prívodu elektrického prúdu vykonaná oprávnenou osobou, opäť ešte pred uvedením do prevádzky, jednak kvalitou, kapacitou a prevedením vyhovujúci a právnym predpisom zodpovedajúci prívod vody a elektrickej energie, prípadne odvod odpadu vrátane koncových bodov, a konečne tiež šetrné a správne (obvyklé) nakladanie s tovarom (používanie a údržba), zásadne nie v režime "komerčnej" (podnikateľskej) prevádzky a úplne v súlade s návodom na použitie. Dodávateľ prehlasuje, že jeho tovar spĺňa požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky. Dodávateľ však neručí a odmieta zodpovednosť za akékoľvek chyby, škody či inej ujmy spôsobenej prevádzkou tovar bez predchádzajúcej montáže a skúšky vykonané buď dodávateľom alebo odborne spôsobilým a zo strany dodávateľa certifikovaným montážnym technikom, bez predchádzajúcej revízie pripojenia oprávnenou osobou, napojením tovaru na nevyhovujúci alebo právnym predpisom odporujúci prívod vody či elektrického prúdu alebo odvodu odpadu, používaním či údržbou tovaru v rozpore s návodom na použitie. Odberateľ sa zaväzuje neužívať tovar bez splnenia všetkých predpokladov trvania záruky spomenutých v predchádzajúcich vetách tohto bodu (či už sa na jeho tovar záruka podľa tohto bodu obchodných podmienok vzťahuje alebo nie), pretože každé takéto nedovolené užívanie môže spôsobiť ohrozenie života či zdravia osôb alebo škody na majetku.

13. Právne vzťahy zmluvných strán z vystavenej objednávky a na jej základe vzniknutej zmluvy riadia sa Občianskym zákonníkom vtedy, ak nie je v objednávke či v týchto obchodných podmienkach výslovné úpravy príslušným zákonným ustanoveniam iné.

14. Platí pre účely uzatvorenej zmluvy a vzájomného právneho vzťahu zmluvou založeného, ​​najmä pre účely vzájomnej korešpondencie, že akákoľvek písomnosť bude zmluvnou stranou adresovaná na adresy uvedené v objednávke (či už e-mailovej alebo poštovej), pričom ak odmietne adresát písomnosť doručovanú poštou , považuje sa táto za doručenú dňom jej odmietnutia a ak nebude adresát poštou zastihnutý na adrese, považuje sa písomnosť doručovaná poštou za doručenú uplynutím desiateho dňa od jej uloženia na pošte. Na prípady omeškania s plnením peňažných záväzkov z uzatvorenej zmluvy sa dojednáva vedľa zmluvných pokút uvedených vyššie v bode 9. ešte úrok z omeškania v sadzbe 20% pa (ročne). Zmluvné pokuty a úroky nekryjú prípadné nároky dodávateľa na náhradu škody. Dňom zaplatenia sa u platieb na účet rozumie ešte len deň pripísania príslušnej čiastky na bankový účet. Akékoľvek plnenia odberateľom započítava sa najprv na prípadné zmluvné pokuty, potom na príslušenstvo záväzku a až nakoniec na jeho istinu. Započítanie na akékoľvek pohľadávky dodávateľa z uzatvorenej zmluvy nie je prípustné, rovnako ako postúpenie pohľadávok za dodávateľom tretej osobe. Dodávateľ sám je však oprávnený proti pohľadávke odberateľa na vrátenie zálohy (v prípade odstúpenia od uzatvorenej zmluvy zo strany dodávateľa) započítať akékoľvek svoje pohľadávky, či už na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania, náhrad škôd, pohľadávky nepeňažné, ak sú znalecky ocenené ai .

15. Pre riešenie prípadných sporov, ak sa nepodarí odstrániť jednaním zmluvných strán, dojednáva sa miestna príslušnosť Okresného súdu v Novom Jičíne, resp. Krajského súdu v Ostrave podľa toho, ktorý z nich je vecne príslušným na prerokovanie sporu.

16. Ak je v objednávke na strane odberateľa uvedená len jediná fyzická osoba, vyhlasuje táto, že nie je v stave manželskom, resp. má takýmto spôsobom upravený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov, že nepripadá do úvahy súhlas druhého manžela / ky s uzavretím zmluvy, alebo objednávku vystavuje v rámci podnikania, pričom súhlasu manžela / ky k takému úkonu nie je potrebný, alebo manžel / ka s uzavretím zmluvy súhlasí. Nepravdivosti tohto vyhlásenia zakladá prinajmenšom zodpovednosť odberateľa za všetky škody vzniknuté dodávateľovi prípadným márnym plnením takto uzavretej zmluvy. Odberateľ dáva súhlas, aby dodávateľ spracovával jeho osobné údaje pre účely súvisiace s vystavenou objednávkou a uzavretou zmluvou a pre potreby plnenia zmluvných záväzkov či prípadného vymáhania nárokov z porušenia zmluvných záväzkov tieto aj poskytol v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám (napr. subjektom zabezpečujúcim prepravu a montáž, právnym zástupcom a pod.).

17. Odberateľ prehlasuje a podpisom objednávky potvrdzuje, že vopred starostlivo zvážil obsah a rozsah záväzkov, ktoré uzatvorením zmluvy na seba preberá a je schopný tieto riadne a včas splniť, bez akéhokoľvek svojho veriteľa poškodzoval či zvýhodnil, že nie je v tiesni ani v úpadku a tento mu ani uzavretím či plnením zmluvy nehrozí. Potvrdzuje, že text objednávky vrátane obchodných podmienok bol mu daný dostatočne vopred k dispozícii na preštudovanie, ako aj k event. porade s poradcami, opatrovníci apod., objednávku pritom vystavuje a zmluvu uzatvára slobodne a vážne.

18. Objednávka môže byť vystavená len v písomnej forme opatrená podpisom odberateľa. Dodatočné zmeny v špecifikácii tovaru, príslušenstva apod. možno činiť výlučne písomnou formou, pretože zvyčajne majú vplyv na celkovú cenu, prípadne aj dodaciu lehotu.