Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto jej venujeme náležitú pozornosť. Týmto by sme Vás chceli informovať o spôsobe zhromažďovania a používania Vašich citlivých údajov.

Spoločnosť CARETTA SPA CZ s.r.o., IČO: 24727237 so sídlom Krmelínská 631, 739 23. Stará Ves nad Ondřejnicí, zapísaná u Krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 38836 (ďalej ako „správca“) prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi nakladané v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. 04. 2016 (ďalej ako „GDPR“).

Kategórie osobných údajov

V závislosti na využívaných službách zhromažďujeme rôzne údaje.

 • Za účelom nákupu a poskytovania servisných služieb evidujeme: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, fakturačnú adresu popr. poštovú adresu, údaje z komunikácie medzi spoločnosťou Caretta SPA a zákazníkom.
 • Pre marketingové účely: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou CARETTA SPA CZ s.r.o.

 

Účel spracovania Vašich osobných údajov

Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k Vašej spokojnosti, spracovávame Vaše osobné údaje. Konkrétne sem patrí:

 • Spracovanie objednávky tovarov alebo služieb – zákonným dôvodom je nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
 • Zákaznícka podpora – zaistenie zákazníckeho servisu a pre odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy.
 • Komunikácia – údaje využívame za účelom komunikácie s vami.
 • Marketing – pre zlepšovanie služieb, business analýzy.
 • Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov – pre zaistenie ochrany bezpečnosti našich zákazníkov a systémov, k prevencii podvodov a presadzovaniu oprávneného záujmu.
 • Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou CARETTA SPA CZ s.r.o.

 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám.

Spoločnosť Caretta SPA CZ s.r.o. neposkytuje Vaše osobné údaje tretím stranám zapojeným do spracovania dát vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi!

Údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám v rámci plnenia kúpnej zmluvy alebo na základe oprávneného záujmu napr. :

 • Prepravcom za účelom dodania Vami objednaných produktov, služieb či riešenia reklamácií.
 • Verejným orgánom (napr. Polícii Slovenskej republiky)

 

Doba spracovávania

Osobné údaje spracovávame a uchováváme:

 • Po dobu nevyhnutne nutnú pre zaistenie všetkých práv a povinností plynúcich z kúpnej zmluvy, tj. po dobu objednávky a záručnej doby.
 • 2 roky od skončenia záručnej doby z dôvodu riešenia potencionálnych sporov.
 • Po dobu, počas ktorej ich je CARETTA SPA CZ s.r.o. povinná ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.
 • Súhlas s marketingovými ponukami je platný po dobu 4 rokov alebo do Vášho odvolania.
 • Komunikácia so zákazníkom je uchovávaná po dobu 4 rokov.

 

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

 • Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je úplne dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek bezplatne odvolať, opraviť či doplniť o ďalšie osobné údaje, a to zaslaním e-mailu na adresu: kontakt@caretta-spa.cz.
 • Ďalej môžete požadovať obmedzenie spracovania, vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniu, požadovať prenesenie údajov, máte právo na prístup k informáciam o spracovávaní svojich osobných údajov, byť informovaný/á o porušení zabezpečenia osobných údajov, vymazaní a ďalšie práva stanovené v GDPR.
 • Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je udelený súhlas.
 • V prípade, že Vaše osobné údaje nebudete chcieť správcovi poskytnúť, nehrozia Vám žiadne sankcie.
 • Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z GDPR dozornému orgánu. Dozorným orgánom je na Slovensku Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk.

 

Osoby s prístupom k Vašim osobným údajom

K Vašim osobným údajom bude mať prístup správca, jeho zamestnanci a prípadne tiež tretie osoby – spracovatelia, u ktorých vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate, pozmeňovaniu, rozširovaniu, zneužitiu a proti prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom.

 

Kontaktné údaje správcu

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne zásad spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať

prostredníctvom e-mailu: kontakt@caretta-spa.cz, alebo písomne na adresu sídla správcu: Krmelínská 631, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí.

Správca je oprávnený požadovať preukázanie Vašej totožnosti za účelom zamedzenia prístupu neoprávneným osobám k Vašim osobným údajom. Pre prípad zvyšovania kvality služieb a uchovávania záznamov o plnení právnych povinností správcu môže byť veškerá komunikácia medzi Vami a správcom monitorovaná.